Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

Het bieden van de juiste zorg aan onze leerlingen is een van onze belangrijkste taken. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise van verschillende professionals en documenten zoals hieronder beschreven.

borenzedemo

Onderwijs en zorg

Er bestaan binnen VSO Bleyburgh grote verschillen tussen de individuele leerlingen op het gebied van cognitief, sociaal-emotioneel functioneren. Lesgeven is onze kerntaak. We zijn specialist in het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek.  

Vaste opbouw

Onze school biedt veiligheid, dat vraagt om een afgebakende weg, waarop leerlingen zich kunnen bewegen. Daarom kent het onderwijs op VSO Bleyburgh een vaste opbouw, waarbinnen leerlingen keuzes kunnen maken, die aansluiten bij hun voorkeuren en mogelijkheden. Gedurende deze weg maken leerlingen kennis met allerlei vakken, contexten en praktijksectoren, die ervoor bedoeld zijn om leerlingen voor te bereiden op een passende vervolgplek, aansluitend aan het onderwijs op VSO Bleyburgh.  

Schoolgids

Betekenisvol

Deze vervolgplek is betekenisvol. Wat betekenisvol inhoudt verschilt per leerling. Voor de één is dat betaald werk, voor de ander is het een plek binnen dagbesteding waar beleving voorop staat. Het onderwijs heeft het in zich om, samen met leerlingen en ouders, een goede inschatting te maken van wat de best passende betekenisvolle plek voor uitstroom is.

Lees meer over onze zorg en expertise

Commissie van Begeleiding (CvB)

De CvB bestaat uit de directeur, orthopedagoog, school maatschappelijk werker (SMW-er), Intern Begeleider (IB’er) en de schoolarts. Deze commissie is verantwoordelijk voor het beleid van zorg en onderwijs en houdt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten. 

We houden van iedere leerling een dossier bij. Dit dossier is vertrouwelijk. Het helpt ons om de ontwikkelingen van de leerling bij te houden. We maken voor iedere leerling een OPP. In dit plan leggen we vast wat het einddoel is bij het verlaten van de school en hoe we daar naartoe werken. Dit plan wordt opgesteld door de orthopedagoog en IB’er, in samenspraak met de leerkracht en de ouders. 

De doelen die we willen bereiken in een groep leggen we vast in een half-jaarlijks (sub)groepsplan. Bij de zorg en begeleiding van onze leerlingen zijn onderstaande mensen en/of instanties betrokken.

Leerlingbegeleiding

De groepsleiding bestaat uit een leerkracht en een onderwijsassistent. De leerkracht is eindverantwoordelijk. In sommige groepen is een paar uur per week een zorgmedewerker aanwezig, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

De IB’er coördineert het onderwijs- en zorgproces. De orthopedagoog ondersteunt bij gedrag- en ontwikkelingsvragen.

Schoolmaatschappelijk werker

Bij onze school is een maatschappelijk werker betrokken. De SMW-er neemt deel aan het overleg over de zorg aan leerlingen. Als zorgvragen ook gaan over de thuissituatie kan de SMW-er leerlingen en ouders adviseren en ondersteunen.

Schoolarts

We werken samen met een schoolarts. Deze onderzoekt bij alle nieuwe leerlingen ogen, oren en gewicht. Verder worden leerlingen periodiek onderzocht op hun houding en ontwikkeling in de pubertijd.

Fysiotherapie

Fysiotherapie maakt geen onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Wanneer we speciale fysiotherapie nodig vinden, is behandeling onder schooltijd mogelijk.

Extra zorg en begeleiding op school

Als er behoefte is aan extra zorg en begeleiding op school, is de inzet van een zorgmedewerker op school gewenst. Het streven is om één zorgmedewerker in te zetten voor meerdere leerlingen in een groep. Deze zorgmedewerker wordt aangestuurd door de groepsleiding. De zorgmedewerker werkt mee aan een zorgplan waarin doelen staan. 

Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en incidenteel de Zorgverzekeringswet. 

De mogelijkheid bestaat dat meerdere zorgwetten van toepassing zijn. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. 

De ouders vragen bij het Jeugdteam van de gemeente deze extra zorg aan. Zij kunnen voor informatie en advies ook altijd een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Elke gemeente biedt deze cliëntondersteuning aan.

Ervaring met autisme

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij hebben, nog meer dan andere leerlingen, behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en structuur. Voor deze leerlingen hebben wij auti-structuurgroepen.

Ook leerlingen zonder de diagnose ASS kunnen op basis van hun onderwijs- en begeleidingsbehoefte in zo’n groep worden ondergebracht. De groepsgrootte van deze groepen is kleiner dan die in het reguliere ZML-onderwijs.

We werken vanuit het TEACCH principe. Het TEACCH principe houdt in dat de groepsleiding extra structuur biedt. Dat doen ze bijvoorbeeld met behulp van een individueel dag- en werkprogramma, verduidelijking in tijd (time-timer), verduidelijking in ruimte (pictogram bij de activiteit), prikkelarme lokalen, etc. De leerlingen werken zowel individueel als in kleine groepjes, waarbij we de ontwikkeling en groei goed in de gaten houden.