Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

techniekvliegtuig

Schooltijden

Maandag:8:30 uur - 14:45 uur
Dinsdag:8:30 uur - 14:45 uur
Woensdag:8:30 uur - 12:15 uur
Donderdag:8:30 uur - 14:45 uur
Vrijdag:8:30 uur - 14:45 uur

De school is voor leerlingen open vanaf 08:15 uur. Vanaf die tijd is er toezicht in en om de school. Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt er gewerkt met nieuwe onderwijstijden. Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot met 14:15 uur.

Tijdens lesuren worden leerkrachten niet gestoord, tenzij het een noodgeval betreft. Zij zijn voor en na schooltijd telefonisch bereikbaar via de administratie. Via de e-mail of via Parro is de leerkracht van uw zoon of dochter altijd bereikbaar. 

Pauze en lunch 

Tijdens de middagpauze eten de leerlingen hun zelf meegebrachte lunch. Op dinsdag is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de catering. Leerlingen kunnen voor 5 euro een strippenkaart kopen om hiervan lunch te bestellen.

Ziekmelding

Ziek melden of een andere vorm van afwezigheid van uw kind kunt u telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan de administratie doorgeven via 0184 760160.

Vergeet niet de vervoerder op de hoogte te brengen, als dit van toepassing is.

Uw zoon of dochter beter melden is niet verplicht, maar desgewenst kunt u dit doorgeven aan de groepsleiding of de administratie.

Vervoer

Leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen komen, kunnen worden opgehaald en thuisgebracht met een taxi, busje of schoolbus. Of uw kind hiervoor in aanmerking komt hangt af van de regeling in uw gemeente. Heeft u een vervoersverklaring nodig waarin wordt bevestigd dat de leerling aangewezen is op aangepast vervoer? Vraag ernaar op school.

Verlof aanvragen

Extra verlof kan uitsluitend verleend worden voor in de leerplichtwet beschreven omstandigheden, zoals bepaalde feestdagen of een huwelijk. Verder kan extra verlof worden verleend voor ‘gewichtige omstandigheden’. De schoolleiding moet dit beoordelen en zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van de leerling zwaar laten wegen. 

Vakanties mogen alleen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, kan worden onderzocht of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra vakanties of verlenging van vakanties kan geen toestemming worden verleend. Verlof van meer dan tien dagen moeten altijd voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar. 

Tegen het besluit van de school om geen verlof te verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de leerplichtambtenaar een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook de school kan worden aangesproken op het ten onrechte verlenen van extra verlof. 

Voor het aanvragen van extra verlof moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de schoolleiding. Het formulier kunt u opvragen bij de administratie van de school. 

Vakanties en vrije dagen
Vakanties
Herfstvakantie16 t/m 20 okt 2023
Kerstvakantie23 dec 2023 t/m 05 jan 2024
Voorjaarsvakantie19 t/m 23 feb 2024
Paasvakantie29 mrt t/m 01 april 2024
Meivakantie29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart09 en 10 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 23 aug 2024


  Studiedagen
  Maandag18-09-2023gehele dag
  Donderdag23-11-2023vanaf 12.30 uur
  Vrijdag09-02-2024gehele dag
  Vrijdag 31-05-2024vanaf 12.30
  Dinsdag18-06-2024gehele dag


  Vrijwillige ouderbijdrage

  De ouderbijdrage is een vrijwillige (dus niet verplichte) bijdrage van ouders/verzorgers voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren, maar wel erg belangrijk zijn voor de activiteiten van onze school. De vrijwillige bijdrage voor het VSO is: 50,- euro. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor benodigdheden als de voorbereiding op stage; het betreft hier zaken die gekocht moeten worden bestemd voor o.a. de tuin, koken en techniek.

  Voor schooljaar 2023-2024 is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten geen vrijwillige bijdrage te vragen aan onze ouders/verzorgers.

  Schorsen en verwijderen

  Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van de (sociale) veiligheid van medeleerlingen, medewerkers of de leerling zelf, kan het bevoegd gezag, na geïnformeerd te zijn door de directeur, besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. 

  Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie.