Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor Bleyburgh? Neem dan contact met ons op.

tafeldekken

Onze aanmeldprocedure

Ouders/verzorgers kunnen, voordat er een TLV is afgegeven, kennis komen maken op school. U wordt dan eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek van ongeveer een uur wordt de situatie van de aanstaande leerling besproken, vertellen we meer over de school (onze manier van werken, het onderwijs en de expertise) en krijgt u een rondleiding. 

Vanaf 12 jaar kunnen leerlingen op onze school worden toegelaten na afgifte van een TLV. Binnen 6 weken na aanmelding zal aangegeven worden of we kunnen voldoen aan de onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wanneer we een leerling niet voldoende kunnen ondersteunen, zoeken we binnen deze zes weken een betere plek. Dit heet ‘zorgplicht’. We mogen deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school, totdat we een geschikte, andere school of passende plek hebben gevonden.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school is een TLV nodig van het samenwerkingsverband (SWV) uit de regio waar de leerling woont. Na de aanmelding observeren we de leerling op de plek waar hij onderwijs volgt. Volgt hij op dat moment geen onderwijs dan doen we de observatie bij ons op school of op de plaats waar het kind dagbesteding heeft. Verder vragen we, met toestemming van de ouders/verzorgers, relevante gegevens op. 

Als alle benodigde informatie aanwezig is en de leerling wordt toegelaten, maken de intern begeleider en de orthopedagoog, in overleg met de Commissie van Begeleiding (CvB), een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de begeleiding van de leerling op school. Na plaatsing op de school wordt de route van de zorgstructuur gestart

Herindicatie

De TLV heeft een bepaalde geldigheidsduur, variërend van één schooljaar tot voor de duur van de schoolloopbaan. Op deze manier wordt regelmatig bekeken of de leerling bij ons op de goede plek zit en de juiste vorm van onderwijs volgt. Het CvB brengt een advies uit aan het SWV. Deze beoordeelt de herindicatie en geeft de TLV opnieuw af voor een bepaalde of onbepaalde tijd.

Instromen

In principe stromen leerlingen na de zomervakantie in op school. De mogelijkheid om in te stromen op een ander moment bekijken we per leerling. Daarbij letten we op de groepsgrootte, de zorg die leerlingen nodig hebben en de zorg die de instromende leerling nodig heeft.